Marsvinsholms slott / gods

Innan årsmötesförhandlingarna hade styrelsen ordnad en intressant fördragshållare. Marsvinsholms  André Iacobeus talade om jordbruket och kycklinguppfödning på godset. Det var mycket fascinerande att lyssna och se med hjälp av en informativ presentation. Man kan inte annars än att imponeras av den glöden och den framtidstron som utstrålades av föredragshållaren.

Den närvarande lyssnarskaran tackade med en stor applåd.                                                 //BRg

 

Mellan föredraget och årsmötesförhandlingarna bjöds på fika, som avnjöts under livliga diskussioner med föredragshållaren. Mycket intressant för oss oinvigda lyssnare.

Årsmöte i Sjörup-Vallösa Byalag 2014-03-23

 1. Mötet öppnades av byalagetsordförande,LennartLjungfelt                                                                             
 2. Till justeringspersoner valdes Kjell Johansson och Kjell Eriksson
 3. Till mötesordförande och mötessekreterare valdes Lennart Ljungfelt resp. Jan Andersson.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Årsmötets utlysande godkändes.
 6. Årsberättelsen upplästes. Efter komplettering med aktiviteten utsmyckning av kyrkan för skördevesper kunde den godkännas.
 7. Den ekonomiska redovisningen upplästes och godkändes.
 8. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.
 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 10. Till ordförande för Sjörup-Vallösa Byalag för 1 år omvaldes Lennart Ljungfelt.
 11. Till styrelseledamöter för 2 år omvaldes Bernd Rentzing, Jan Andersson och Tommy Borg
 12. Till revisorer omvaldes Anders Kristensson och Anita Engdahl Johansson.
 13. Val av ledamöter till kommittéer
  a) Valborgskommittén: Tommy Borg och Arne Borgström (omval)
  b) Kommittén för bygdens historia: Per Persson och Sonja Engdahl (omval)
  c) Kyrkokommittén: Anita Engdahl Johansson (omval).
 14. Till ledamöter i valberedningen (1 år) omvaldes Kjell Johansson, Anders Kristensson
 15. Medlemsavgiften bestämdes till 75 kr (oförändrat).
 16. Till firmatecknare, var för sig, utsågs Lennart Ljungfelt  och Bernd Rentzing
 17. Förslag till aktiviteter under året presenterades

-  30 april kl. 20.00: Valborg på Kjell Olssons äng

-  Temavandring i Rynge                    -  Islandshästridning

-  Fisketävling för barn                        -  Vinprovning eller Whiskyprovning

-  Växtloppis                                          -  Studiebesök

   Vid bestämning av datum skall beaktas att Rynge IK planerar en aktivitet den 26/7

18. Övriga frågor

* ”Byavandring” med representanter för Ystads kommun kommer att göras den 8/5, start 09.00 

* Informationsutbyte och koordinering av aktiviteter med Snårestads byalag göres.

* Bristande underhåll av Vallösavägen påtalades   *  Läget i avloppsfrågan beskrevs av

  Bernd Rentzing

19. Mötet avslutades

Vallösa 2014-03-23                        Vid protokollet:          Jan Andersson

 

Datum och tid för aktiviteterna meddelas senare