På denna sida kan du läsa om vi har spännande arrangemang på gång. Titta alltid här om du är på besök på vår hemsida. Vi annonserar i god tid!

Dialogmöte Fokus Sjörup, Vallösa och Rynge

 
 
I torsdags den 7 november var det andra mötet för byalaget, byinvånare, politiker och tjänstemän från samhällsbyggnadsnämnden.
Bakgrunden är att våra tre byar har utsetts till fokusbyar vilket innebär att utifrån diskussioner komma fram till vad som kan utvecklas i byarna, främst rörande fysiska åtgärder som kan göras i byarna för attraktiviteten, trivseln och tillgängligheten. Kommunen har avsatt cirka 750 000 kr för just våra byar. Pengarna omvandlas till tjänster och material som kommunens personal kommer att göra utifrån vad resultatet blir i dialogmötena. Första mötet var den 8 oktober. Cirka 20 byinvånare deltog i första träffen där vi hade grupparbeten kring vad som är bra i byarna, mindre bra och vad som kan utvecklas.
 
Vid mötet i torsdags fortsatte grupparbeten utifrån bl.a. vikten av en mötesplats. Kriterierna för "fokuspengar" är att kommunen ska äga marken för åtgärder samt att det inte ska innebära framtida driftskostnader. Därmed fanns bara ett alternativ, idrottsplatsen. Utifrån detta diskuterade grupperna hur platsen kan utvecklas. Idéer fanns om t ex bouleplats, grillplats, lekyta, parkeringsyta, crosstraining, festplats, och ekologiskt hållbar byggnad med clean water-avloppssystem.Som en kommentar kan nämnas att tidigare önskemål från byalaget/Rynge IK varit att få vatten, el och avlopp till idrottsplatsen, vilket kommunen inte kan bidra med enligt svar som nu getts från tjänstemännen. Detta önskemål kan inte heller tillgodoses inom "fokuspengarna".
 
Ett annat viktigt område som diskuterades vid första träffen av tillgången till naturen/skogen och/eller havet, alltså typ gång- cykelstråk.
 
Tredje och sista blir den 16 januari (17:30- cirka kl 20 i Snårestads byahus) då ett utkast till fokusprogram kommer att presenteras.
 
Vid första mötet var politikerna Per-Olof Lind och Kevin Rasmusson med och vid andra mötet var Håkan Thorsén-Damm och Kevin Rasmusson med. 
 
Alla byinvånare har fått inbjudan att delta och utifrån engagemanget, idéer och diskussioner hoppas vi alla att det ska ge något som är till gagn för vår landsbygd.
 
Du som inte kunnat delta men är nyfiken på mer information kan kontakta Lennart Ljungfelt eller Anders Kristensson.
 
Engagemang behövs för ett levande byalag och möjligheter till förbättringar!
 
/Anne-Maj

Rubrik

Det här är en paragraf. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera paragrafen. Det här är rätt ställe att skriva lite mera om dig själv och introducera webbsidan för dina besökare.