Ordförande Lennart Ljungfeld och sekreterare Jan Andersson i full aktion.

2012-08-31 möttes representanter från Byalaget politiker och tjänstemän från Ystad kommun. Tyvärr hade inte alla våra representanter kommit på plats, eftersom mötets början flyttades med kort varsel 30 minuter tidigare, d.v.s. kl. 10.00 istället för 10.30. Samtliga var på plats kl. 10.15. De missade inte så mycket av det som sades.

Här följer protokollet från byavandringen

 

Möte med representanter för Ystads kommun 2012-08-31

Plats:                      Rynge skola

Närvarande:           

Kristina Jönsson                      kommunalråd (m),kommunstyrelsens ordförande
Christel Jönsson                      kommundirektör, kommunchef
Henrik Berven                         näringslivsstrateg
Ewa Alwén                              samordnare för näringslivsfrågor, byalagsfrågor m.m.

Lennart Ljungfelt                     byalagets ordförande, mötesordförande
Ewa Kristensson                       styrelseledamot i byalaget
Bernd Rentzing                        byalagets kassör
Jan Andersson                         byalagets sekreterare
Anders Kristensson                   byalagsmedlem
Jörgen Ek                                byalagsmedlem

 1.       Lennart Ljungfelt informerade allmänt om byalagets verksamhet.

 2.       LL presenterade aktuella problem frågor. Se bifogad presentation.

Kommunikationer, speciellt för gymnasieelever.

Problem: Gymnasieelever tillåts inte att resa med de skolbussar som transporterar elever till grundskolan. Detta är en följd av de avtal som kommunen slutit med skolbuss-entreprenören.
Av kommunen får gymnasieeleverna ett s.k. Jo-Jo kort som berättigar till fritt resande med Skånetrafikens reguljära turer. I flera fall ligger hållplatserna för de reguljära turerna  dock långt från elevers hem, vilket gör att dessa elever inte är hjälpta av sina kort.

Förklaringar av Kristina Jönsson :
Eftersom gymnasiet är en frivillig skolform kräver inte lagen att kommunen ordnar fri skolskjuts. På grund av konkurrensregler får kommunen inte heller ge gymnasieelever mera förmåner än vad lagen kräver.

Förslag från byalaget: Ordna så att gymnasieelever tillåts åka med skolbussarna.

Svar från Christel Jönsson: ”Vi tar denna fråga med oss från mötet och undersöker vad som kan göras”

Karta över närtrafikområdet förevisades av Lennart Ljungfelt. Speciellt noterades att Rynge är markerat som hållplats, men att linje 308 inte når ända fram. Råder här något missförstånd?

Avloppsfrågan

Beträffande det vitesföreläggande som finns för vissa fastighetsägare hänvisade  KristinaJönsson till miljöförbundet. 

Misskötta fastigheter

Några fastigheter är i sådant skick att de upplevs som anstötliga av kringboende och ger ett dåligt helhetsintryck av byn.

Förklaring av Kristina Jönsson. För att kommunen skall granska respektive fall krävs en anmälan. Denna får vara anonym.  

Kommunägda fastigheter, exv. Rynge skola.

Fråga från Anders Kristensson: Finns någon allmän viljeinriktning för hur kommunen skall behandla dessa fastigheter?

Svar från Kristina Jönsson: Fastigheter som inte används i kommunal verksamhet skall avyttras.

Sopor

Fråga från Jan Andersson:

Finns planer på att införa hämtning av sorterade sopor från hushållen?

Svar från Kristina Jönsson: Hämtning sopor sorterade i två kategorier planeras – matavfall och övrigt. Det är kopplat till en reducering av sophämtningsavgiften. Hämtning av andra sorterade kategorier (papper, plast, etc.) är inte planerat.                       

Efter mötet gjordes en snabb ”byavandring” per bil.

Vid protokollet:

Jan Andersson

Bifogas:                       1. Presentation
                                  2. Karta över närtrafiken

Detta protokoll skriven av Jan Andersson

_______________________________________________________________________________________

Samma protokoll åter till byalaget efter bearbetning av Politiker och ansvariga tjänstemän

 

BYAVANDRING YSTADS KOMMUN 2012

31 augusti 2012

Sjörup-Vallösa

 

Plats: byahus

 

Tid: 10.00–12.00 fika

 

Närvarande: Representanter för byalaget

 

Kommunikationer, speciellt för gymnasieelever

Problemet är att gymnasieelever inte tillåts att resa med de skolbussar som transporterar elever till grundskolan. Gymnasieeleverna får ett Jo Jo-kort, vilket gör att de kan resa med Skånetrafikens reguljära turer grattis. Men i många fall ligger hållplatserna långt från elevernas hem, vilket gör att dessa elever inte är hjälpta av sina kort.

 

Kontaktperson: Kristina Jönsson förklarar att eftersom gymnasiet är frivilligt kräver inte lagen att kommunen ordnar fri skolskjuts.

 

Förslag från byalaget: Ordna så att gymnasieeleverna tillåts åka med skolbussarna.

 

Kontaktperson: Kristina Jönsson tar fråga med sig och undersöker vad som kan göras.

 

Avloppsfrågan

Vad gäller vitesförelägganden som finns för vissa fastighetsägare hänvisar Kristina Bendz (Jönsson) till Miljöförbundet.

 

Svar: Miljöförbundet, 0417-57 35 00.

Misskötta fastigheter

Kontaktperson: För att kommunen ska granska respektive fall krävs en anmälan (kan vara anonym).

Ovårdad byggnad eller växtlighet, gör en anmälan till byggnadsinspektörerna, 57 70 00. Miljöfarligt avfall, gör anmälan till Miljöförbundet, 0417-57 35 00.

 

Kommunägda fastigheter, t.ex. Rynge skola

Kontaktperson: Kristina Jönsson meddelar att fastigheter som inte används i kommunal verksamhet ska avyttras, om fullmäktige så beslutar.

 

 Sopor

Frågan kom upp om det finns planer för att införa hämtning av sorterade sopor från hushållen?

 

Kontaktperson: Kristina Jönsson informerar om att det planeras för matavfall, som kopplas till en reducering av sophämtningsavgiften. Hämtning av annat är inte planerat.

 

Vision om byarna

Kontaktperson: Kristina Jönsson informerar om byaprogrammet där Svarte är först ut och därefter Kåseberga.

 

Hållplats för tåget

Kontaktperson: Skånetrafiken